ITDS RISK REGELGEVING MONITOR

Nieuwe ontwikkelingen in het kort

Wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Laat u niet verassen en wees op tijd met het doorvoeren van maatregelen! Lees hier een selectie van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Solvabiliteit Nederlandse verzekeraars mogelijk onder druk

In 2020 vindt een review plaats van Solvency II, het risicogebaseerde toezichtkader voor (her)verzekeraars. Op dit moment loopt de bijbehorende consultatie op basis van het conceptadvies over verschillende onderwerpen. Een belangrijk onderwerp betreft de overweging om een later startpunt te kiezen voor de extrapolatie van de rentetermijnstructuur, het zogenaamde laatste liquide punt (LLP). De mogelijke gevolgen voor Nederlandse verzekeraars kunnen zeer ingrijpend zijn. Berekeningen tonen aan dat de solvabiliteitsmarge van vrijwel alle grote maatschappijen onder de 100% zal uitkomen, in extreme gevallen zelfs substantieel lager.

De rentetermijnstructuur bepaalt de rente waarmee toekomstige verplichtingen verdisconteerd dienen te worden om vast te stellen wat de hoogte van de huidige voorzieningen moet zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Een dalende rente betekent een stijging van de contante waarde van deze toekomstige verplichtingen. (Her)verzekeraars dienen in dat geval dus meer kapitaal aan te houden.

Tot nu toe worden de rentes tot 20 jaar gebaseerd op uit de markt bekende lening-transacties. Voor looptijden langer dan 20 jaar bestaan relatief weinig marktdata. Daarom worden rentes waarmee wordt gerekend voor verplichtingen langer dan 20 jaar bepaald door extrapolatie naar een benadering van de marktrente (de Ultimate Forward Rate of UFR).

Gezien de lage rentes voor zowel de korte als de lange termijn, wordt beredeneerd dat deze UFR niet langer realistisch is en geen goed beeld geeft van het werkelijke rendement. Het voorstel is daarom de extrapolatie pas vanaf 30 of zelfs mogelijk 50 jaar te laten plaatsvinden. Dit betekent dat de rente waarmee voorzieningen dienen te worden vastgesteld substantieel zal dalen en de benodigde voorzieningen sterk zullen stijgen. Benieuwd wat deze wijzigingen voor u betekenen? Wij denken graag met u mee bijvoorbeeld in het doorrekenen van de beoogde wijzigingen

 

Klimaatgerelateerde risico’s in de ORSA

Wijzigingen in het klimaat kunnen grote gevolgen hebben voor verzekeraars. Fysieke risico’s als gevolg van veranderd weer zoals wijzigende wind- en stormpatronen, extreme neerslag, droogte of overstromingen kunnen substantiële gevolgen hebben voor de schadelast van verzekeraars. Naast fysieke risico’s die het directe gevolg zijn van veranderend weer, zijn er de gevolgen van de transitie naar een meer klimaatneutrale economie. Wijzigingen in het klimaat kunnen op deze manier het risicoprofiel van (her)verzekeraars wijzigen, wat kan leiden tot wijzigende kapitaaleisen.

Op 30 september heeft EIOPA een opinie gepubliceerd over het meenemen van klimaat gerelateerde risico’s in Solvency II. Klimaatrisico’s brengen grote uitdagingen met zich mee als het gaat om de waardering van bezittingen en verplichtingen, verzekeringen en investeringsbeslissingen. In deze Opinie zet EIOPA uiteen op welke wijze klimaat gerelateerde risico’s opgenomen kunnen worden in de vereisten voor Pilaar I (waarderingen en kapitaalvereiste) en in het beleggingsbeleid.

Aansluitend heeft DNB een Good Practice gepubliceerd over het opnemen van klimaat gerelateerde risico’s in de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). DNB verwacht van verzekeraars dat zij de invloed van klimaatgereleateerde risico’s op hun profiel beoordelen en indien er sprake is van een materieel risico hiervoor een relevant scenario wordt uitgewerkt in de ORSA.

 

Good Practice VCP

Per 1 januari is de Wet herstel afwikkeling van verzekeraars van kracht. De wet geeft een kader voor de afwikkeling van verzekeraars die niet meer in staat zijn op eigen kracht te herstellen. Daarnaast is in de wet vastgelegd dat verzekeraars een voorbereidend crisisplan (VCP) dienen op te stellen, wat goedgekeurd dient te worden door de toezichthouder (DNB). DNB heeft een good practice voorbereidend crisisplan uitgegeven waarin aangegeven op welke wijze DNB toepassing geeft aan de nieuwe verplichting en over de wijze waarop instellingen hieraan goede invulling kunnen geven.

Verzekeraars dienen reeds te beschikken over een kapitaalbeleid met de uitgangspunten voor de kapitalisatie. In het kapitaalbeleid formuleren verzekeraars vaak ook de maatregelen welke zullen worden genomen bij verschillende solvabiliteitsniveaus. De in het kapitaalbeleid genoemde maatregelen zijn echter vaak rooskleurig en houden geen rekening met gewijzigde omstandigheden. Als een verzekeraar in zwaar weer komt en de solvabiliteit in het gedrang, is de kans groot dat algehele marktontwikkelingen hieraan ten grondslag liggen. De vraag is dan of de maatregelen uit het kapitaalbeleid op zo’n moment gerealiseerd kunnen worden (kan nieuw kapitaal worden aangetrokken, kunnen assets afgestoten worden tegen de veronderstelde prijsniveaus etc).

Een zogenaamd herstelplan wordt van verzekeraars verlangd zodra hun solvabiliteit onder het wettelijke niveau (SCR) uitkomt. Het VCP sorteert hierop voor door niet pas te gaan nadenken over herstelmaatregelen als de nood aan de man is, maar dit in een vroeg stadium te doen. Het VCP gaat ook verder dan een herstelplan. Over alle onderdelen van een eventuele crisissituatie dient vooraf nagedacht te worden. Denk hierbij aan een communicatieplan maar ook een taakverdeling. Wie doet wat in een crisissituatie, wat is de extern te communiceren boodschap.

De ORSA biedt een gelegenheid om de maatregelen uit het VCP door te rekenen. Daarnaast is het verstandig om ook de kwalitatieve onderdelen van het VCP te toetsen. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een dry-run. Een simulatie waarbij de situaties uit het VCP worden gesimuleerd en alle onderdelen van het VCP aan bod komen. Hiermee kan beoordeeld worden in hoeverre de maatregelen in de praktijk werken als zich een crisissituatie voordoet. ITDS ondersteunt verzekeraars in alle aspecten van het VCP. Bekijk hier onze VCP oplossingen.

 

Good Practice Volmachten

In de Good Practice gaat DNB in op de eisen uit de wet- en regelgeving op het gebied van volmachten en de verwachtingen van DNB daarbij. Op dit moment loopt een self-assessment bij een vijftiental verzekeraars om inzicht te krijgen in hoeverre zij de risico’s van het volmachtkanaal beheersen. Aan de hand van de uitkomsten zal DNB bepalen welke eventuele acties het komende jaar nodig zijn om het beheersingsniveau sectorbreed op een gewenst niveau te brengen.

 

Volkert Kersbergen

WELKE KANSEN ZIET U?

We maken graag een afspraak.
Bel mij op +31624922124 of stuur een e-mail naar v.kersbergen@itds.nl.

 

WAT KLANTEN ZEGGEN

 

Een datakwaliteitsraamwerk bij ONVZ

'ITDS komt met pragmatische oplossingen'

“ITDS kent en begrijpt de richtlijnen van DNB rondom Solvency II datakwaliteit. En weet ook vanuit hun ervaring wat DNB verwacht bij die richtlijnen. Ze hebben hun kennis en ervaring in een zeer prettige samenwerking weten te vertalen naar oplossingen die voor ons werkbaar zijn. De mensen van ITDS houden het niet alleen bij hun bevindingen, maar komen met pragmatische oplossingen die ons helpen om de beheersing van onze datakwaliteit aantoonbaar te kunnen maken."

Johan Poot, Manager Finance & Control – ONVZ

Benieuwd naar de volledige case? Klik hier.

Een internationale IT-strategie en organisatieverandering

'Het gaat om de verandering, mensen meekrijgen'

In iets meer dan 40 jaar is Brunel uitgegroeid van een Delfts bemiddelingskantoor tot een internationale dienstverlener met ruim 11.000 medewerkers in 37 landen. In veel van die landen werd gewerkt met een lokaal IT-systeem en eigen definities. Om toekomstbestendig te zijn, moesten al die systemen vervangen worden door één systeem en één standaard.

Stefan de Boer, Manager Global IT, vertelt over de samenwerking met ITDS.

Een social strategie en implementatie voor OHRA

'Als wij tevreden waren, verlegden zij de lat'

In een paar jaar tijd groeide Social Media bij OHRA uit van ‘iets leuks voor erbij’ tot een volwaardig business- kanaal.

Iris Wezenberg, nu Online Service Manager, maar daarvoor Social Media Manager, vertelt hoe dat tot stand kwam.

Integratie van een nieuw IT-systeem

'Een geslaagde migratie zonder overlast voor de klant'

Michaël Bolt, manager IT van uitvaartorganisatie Yarden, stond voor de uitdaging om een nieuw systeem op te zetten dat de ambities van Yarden verder brengt. ‘We zijn nu in staat om meer naar buiten te kijken, omdat we weten dat het intern goed zit.

Lees hier hoe hij dat voor elkaar kreeg.

web-monitoring-ok